Integritetspolicy

 

Termer och uttryck som används i denna integritetspolicy ska ha den innebörd som följer av Användarvillkor Kejsarsnittsguiden och denna integritetspolicy ska anses utgöra en integrerad del av Användarvillkoren.

Denna integritetspolicy fastställer grunderna för hur personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlar in från dig kommer att behandlas och informerar dig om våra säkerhetsåtgärder.

Genom att använda Tjänsten samtycker du till vår behandling av personuppgifter såsom beskrivs i denna integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig

Nedan angiven juridisk person tillhandhåller Kejsarsnittsguiden och är ansvarig för hanteringen av personuppgifter inom ramen för Tjänsten. Det är även oss du ska kontakta vid frågor etc. rörande denna integritetspolicy.

Företagsnamn: K.AP Invest AB
Organisationsnummer: 559101-6810
Gatuadress: Grevturegatan 18
Postort: 114 46 Stockholm
Email: info@kejsarsnittsguiden.se

Insamling av personuppgifter

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig.

Via Webben

När du använder webben kommer viss teknisk information att inhämtas automatiskt, exempelvis vilken webbadress du besöker webben från, information om nätverks- och enhetsprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

Vi kan komma att använda cookies och liknande teknologi för att samla in dessa uppgifter. Mer information om användandet av cookies finns nedan.

Via Appen

I samband med att du skapar ett konto via Appen samlar vi in följande personuppgifter: namn, e-postadress, datum för eventuellt kejsarsnitt samt i vilket län den eventuella operationen utförts i. När du använder Appen kommer även viss information att inhämtas automatiskt, exempelvis information om din användning av Tjänsten, information om nätverks- och enhetsprestanda, språk och information om identifiering och operativsystem samt annan teknisk information om din enhet såsom vilken modell och typ av telefon som används. Vi kan komma att använda cookies och liknande teknologi för att samla in dessa uppgifter.

I samband med att du har en eventuell dialog med oss samlar vi även in och behandlar information om dig som du delar med dig av till oss genom dialogen.

För vilka ändamål använder vi informationen

Vi kommer att använda och lagra de personuppgifter vi samlar in för följande ändamål:

För att Kejsarsnittsguiden ska kunna kommunicera med dig.

Leverera Tjänsten samt säkerställa att Tjänsten fungerar.

Analysera din användning av Tjänsten för att förbättra Tjänsten och utveckla nya produkter och tjänster.

Administrera ditt konto och användning av Tjänsten, samt kommunicera med dig, exempelvis via notifieringar, email och på annat sätt.

Informera dig om våra uppdateringar av Tjänsten och Användarvillkoren.

Marknadsföra Tjänsten och andra tjänster eller produkter, antingen inom eller utanför Tjänsten, inklusive funktioner och innehåll i Tjänsten och produkter och tjänster som tillhandahålls via Tjänsten.

Bedriva analys i syfte att bättre se statistik bland användarna.

Så som i övrigt anges i denna integritetspolicy.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter som du delar med dig av till oss med högsta försiktighet och i enlighet med ”best practice”, denna integritetspolicy samt gällande lagar och regler.

Lagring, behandling och delning av information till utomstående

Nedan beskriver vi hur de personuppgifter som samlas in kan delas av dig eller av oss till utomstående. Observera att det är vi som ansvarar för dina personuppgifter och att ingen utomstående får några ytterligare rättigheter än vad vi får under denna integritetspolicy.

Rättslig grund för behandling

Vi behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter endast om du lämnat samtycke. Ditt samtycke till personuppgiftbehandling inhämtas i samband med att du godkänner Tjänsten, vilket innebär att du samtycker till att vi använder och behandlar dina personuppgifter (inkluderande eventuella känsliga personuppgifter) i enlighet med vad som beskrivs i denna integritetspolicy. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke kan det innebära att Tjänsten dock inte längre kan tillhandahållas till dig.

Tjänsteleverantörer och andra

Vi kan då och då komma att dela dina personuppgifter med tjänsteleverantörer för att dessa ska kunna utföra vissa uppgifter för vår räkning, behandla användardata och bidra till att leverera Tjänsten, vilket sker i enlighet med denna integritetspolicy och de specifika syften som beskrivits ovan. De tjänsteleverantörer som kan komma att motta personuppgifter från oss går att se genom att klicka här. Om en tredje part behandlar personuppgifter för vår räkning, är den bunden av säkerhets- och sekretesskrav som överensstämmer med tillämplig lag.

Om vi ändrar plattform för behandling av dina personuppgifter och/eller var personuppgifterna lagras kommer vi uppdatera denna policy.

Lagring

Dina personuppgifter kommer inte att lagras under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen och vi kommer att radera personuppgifter på sätt som följer av tillämplig lagstiftning. Hur länge personuppgifter lagras beror på vilken personuppgift det rör sig om och syftet med dess behandling.

Personuppgifter som används i analyssyfte kommer i dess aggregerade och anonymiserade format sparas så länge som det behövs för detta ändamål.

Övrig delning

Utöver vad som beskrivits ovan kan vi komma att använda, lagra och dela dina personuppgifter med utomstående för att;

Tillåta en fusion, förvärv eller försäljning av alla eller en del av våra tillgångar vilket innebär att vi kan komma att överföra dina personuppgifter till de nya ägarna så att de kan fortsätta tillhandahålla Tjänsten eller på annat sätt använda personuppgifterna.

Svara på legala förfrågningar (exempelvis husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka, förhindra och adressera bedrägeri och annan kriminell aktivitet, för att skydda oss själva, dig och andra användare, inklusive som en del i en undersökning om vi är i god tro att så krävs enligt tillämplig lag. Ovan kan inkludera att besvara legala förfrågningar från jurisdiktioner utanför EU/EES, där vi är i god tro att svaret krävs enligt lagen i berörd jurisdiktion, berör användare i denna jurisdiktion och är i enlighet med internationellt erkända standarder.

Publicera avidentifierad eller aggregerad information om användningen av Tjänsten eller andra slutsatser som kan dras av användningen av Tjänsten.

Uppfylla syften såsom att på en anonymiserad och aggregerad nivå bedriva analys om kejsarsnitt.

Cookies och annan teknologi

Detta avsnitt beskriver användningen av cookies och annan teknik.

Vi samlar in information med hjälp av teknologi så som cookies. I denna integritetspolicy använder vi genomgående termen ”Cookies” för all teknik, inklusive data och textstycken, som vi lagrar i din webbläsare eller enhet.

En Cookie är en liten textfil som lagras på din dator, mobiltelefon eller annan enhet när du besöker en webbplats. Cookies kan till exempel hjälpa oss att känna igen dig nästa gång som du besöker vår webb, men också möjliggöra för oss att erbjuda en säkrare och mer driftsäker tjänst. Vi använder Cookies för följande ändamål:

 

Funktionella Cookies

Vi använder funktionella Cookies för att hantera vissa funktioner i Tjänsten, så att dina val och inställningar kommer att kommas ihåg när du använder Tjänsten igen. Vi använder en cookie för att hålla koll på vilka chattar användare har svarat på.

 

Cookies för analys

Vi använder Cookies för analys för att mäta hur våra tjänster efterfrågas, används, och fungerar när de används. Den information som vi samlar används för att underhålla och förbättra Tjänsten.

 

Cookies från tredje part

Vi kan också tillåta våra samarbetspartners att använda Cookies i våra tjänster för samma syften som beskrevs ovan. Vi kan också låta tredje parter som erbjuder tjänster för vår räkning använda Cookies för de syften som beskrevs ovan.

De flesta webbläsare låter användaren välja hur Cookies ska hanteras. Du kan då ställa in webbläsaren att vägra ta emot Cookies, eller att ta bort vissa Cookies.

Om du väljer att blockera Cookies kan delar av Tjänstens funktionalitet försämras eller försvinna, eftersom att den förutsätter att Cookies tillåts.

Meddelande om ändringar

Vi kan komma att göra ändringar i denna integritetspolicy. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig utifrån vad som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, t.ex. genom kungörande på Webben, via e-post eller via en notifikation i Appen.

Om ändringarna är väsentliga, kommer vi även lämna dig meddelande därom efter vad som är lämpligt efter omständigheterna och, om det behövs enligt lag, be om ditt samtycke.

Dina åtkomsträttigheter

Du kan när som helst begära att vi ska tillhandahålla dig information om dina lagrade personuppgifter, inklusive ursprung, mottagare eller kategori av mottagare av dina personuppgifter, liksom syftet med lagringen. Du kan också återkalla ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. För att lämna in en begäran, vänligen kontakta oss via e-post eller på annat sätt. Vi kommer att behandla din begäran i enlighet med lokala lagar och våra policys och rutiner för att hantera en sådan begäran.

Tillämplig lag och tvister

Denna integritetspolicy ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av lagvalsregler.

Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med denna integritetspolicy, eller vid brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa villkor ska slutligen avgöras av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.

© 2018 Kejsarsnittsguiden

Bitnami